ให้กำลังใจครอบครัว คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ

ให้กำลังใจครอบครัว คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ

ข่ า ว เ ศ ร้ า สู ญเสี ย เ จ้ า ข อ ง ตำ น า น ร า ช า เ พ ล ง แ ห ล่ ไ ว พ จ น์ เ พ ช ร สุ พ ร ร ณ ก่ อ น ห น้ า นี้ ไ ว พ จ น์ เ พ ช ร สุ พ ร ร ณ เ ค ย อ อ ก ม า เ ผ ย อ า ก า ร ป่ ว ย ก ร ะ ดู ก พ รุ น

นี่ ก็ เ ดิ น ไ ม่ ค่ อ ย ดี แ ต่ ถ้ า นั่ ง ก็ ไ ด้ ทั้ ง วั น เ ป็ น ม า 3 ปี แ ล้ ว ไ ป ผ่ า ตั ด ม า ห ม อ บ อ ก ว่ า 50:50 บ า ง ค น ก็ เ ดิ น ไ ม่ ไ ด้ แ ต่ พ่ อ เ ห มื อ น บุ ญ รั กษ า เ ดิ น ไ ด้ ต อ น นั้ น มั น นั่ ง ไ ม่ ไ ด้ มั น ป ว ด พ อ ผ่ าตั ดเ ส ร็ จ ก็ ดี ขึ้ น นั่ ง ไ ม่ เ จ็ บ อี ก ทั้ ง ยั ง มี อ า ก า ร ก ร ะ ดู กทั บ เ ส้ น ป ร ะ ส า ท จ น เ กื อ บ พิ ก า ร

ล่ า สุ ด ท า ง ไ ด้ เ พ จ ไ ว พ จ น์ เ พ ช ร สุ พ ร ร ณ ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ว่ า คุ ณ พ่ อ ไ ว พ จ น์ เ พ ช ร สุ พ ร ร ณ จ า ก ไ ป อ ย่ า ง ส ง บ ที่ ร พ. เ ว ล า โ ด ย ป ร ะ ม า ณ 15:24 น. คุ ณ พ่ อ เ ริ่ ม ปุ่ ว ยเ ข้ า ร พ. ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 14 พ.ย. ที่ ผ่ า น ม า ท่ า น อ ด ท น แ ล ะ สู้ ม า ก ต อ น นี้ จ า ก พ ว ก เ ร า ไ ป แ ล้ ว แต่ จ ะ ยั ง ค ง อ ยู่ ใ น ใ จ พ ว ก เ ร า ต ล อ ด ไ ป เ กิ ด 7 มี น า ค ม พ . ศ. 2 4 8 5 ที่เ กิ ด จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี เ สี ย ชี วิ ต 1 2 ม ก ร า ค ม พ . ศ. 2565 (79 ปี)

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ