น า ย อั ม ริ น ท ร์ ยี่ เ ฮ ง ตั ว แ ท น เ ค รื อ ข่ า ย

น า ย อั ม ริ น ท ร์ ยี่ เ ฮ ง ตั ว แ ท น เ ค รื อ ข่ า ย

ข่ า ว ช่ อ ง วั น ร า ย ง า น ว่ า น า ย อั ม ริ น ท ร์ ยี่ เ ฮ ง ตั ว แ ท น เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค ป ร ะ ช า ช น จ.ส ร ะ แ ก้ ว ยื่ น เ รื่ อ ง ข อ ง ใ ห้ ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว ต ร ว จ ส อ บ แ ผ ง ผั ก ข อ ง น า ย สุ ว ร ร ณ ไ ม่ ท ร า บ น า ม ส กุ ล ที่ ต ล า ด ศ รี เ พ็ ญ ห รื อ ต ล า ด เ ข า ดิ น ต ร ง จุ ด ผ่ า น แ ด น ถ า ว ร บ้ า น เ ข า ดิ น ห ลัง โ ล ก อ อ น ไ ล น์ มี ก า ร แ ช ร์ ภ า พ ค น ง า น ล ง ไ ป ใ น บ่ อ ห มั ก ผั ก ด อ ง แ ล ะ ใ ช้ เ ท้ า เ ห ยี ย บ ผั ก ว่ า มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่ ไ ด้ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี ม า ต ร ฐ า น ห รื อ ไ ม่ เ พ ร า ะ ภ า พ ดั ง ก ล่ า ว เ ผ ย ใ ห้ เ ห็ น ทั้ ง ก า ร ใ ช้ เ ท้ า เ ห ยี ย บ แ ล ะ นั่ ง ทั บ บ น ผั ก

ร ว ม ถึ ง พ บ ว่ า บ่ อ ด อ ง ผั ก อ ยู่ ใ ก ล้ กั บ ห้ อ ง น้ำ ซึ่ง อ า จ จ ะ มี เ ชื้ อ โ ร ค ไ ด้ จึ ง ข อ ใ ห้ ท า ง ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ดำ เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ห า ก พ บ ว่ า ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค ข อ ใ ห้ ดำ เ นิ น ก า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย ทั น ที น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง มี ก า ร ยื่ น ห นั ง สื อ ร้ อ ง เ รี ย น ไ ป ยั ง จ.ส.ต. ศิ ริ ไ พ บู ล ย์ วั ฒ ณ ว ง ศ์ ชั ย ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล ค ล อ ง ห า ด เ พื่ อ ใ ห้ ต ร ว จ ส อ บ แ ผ ง ข า ย ผั ก ข อ ง น า ย สุ ว ร ร ณ ก ร ณี มี ก า ร ส ร้ า ง บ่ อ ด อ ง ผั ก ว่ า ไ ด้ มี ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต จ า ก เ ท ศ บ า ล ห รื อ ไ ม่ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ห้ อ ง น้ำ รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ส ง ว น ห รื อ ป่ า เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ด้ ว ย

ทั้ ง นี้ น า ย แ พ ท ย์ ป ร ะ ภ า ส ผู ก ด ว ง น า ย แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว เ ปิ ด เ ผ ย ห ลั ง ล ง พื้ น ที่ ต ร ว จ ส อ บ แ ล้ ว ไ ม่ พ บ ก า ร ก ร ะ ทำ ดั ง ก ล่ า ว แ ต่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ย อ ม รั บ ว่า ภ า พ ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ข อ ง จ ริ ง

โ ด ย ค น ง า น ล ง ไ ป ใ น บ่ อ ด อ ง ผั ก เ พื่ อ จั ด เ รี ย ง ผั ก ใ ห้ แ น่ น ก่ อ น โ ร ย เ ก ลื อ เ พื่ อ ห มั ก ร ะ ย ะ ห นึ่ ง จ า ก นั้ น ถึ ง เ อ า ไ ป ล้ า ง แ ล้ ว นำ ไป ห มั ก ต่ อ ใ น ถั ง ข น า ด ใ ห ญ่ ที่ มี ฝ า ปิ ด ส นิ ท เ มื่ อ ไ ด้ ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล้ ว จึ ง นำ ม า บ ร ร จุ ปี๊ บ ข า ย

น า ย แ พ ท ย์ ป ร ะ ภ า ส ก ล่ า ว ว่ า ผั ก ก า ด ด อ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น อ า ห า ร ทั่ ว ไ ป ก ฏ ห ม า ย ไ ม่ ไ ด้ บั ง คั บ ใ ห้ ข อ อ นุ ญ า ต แ ต่ เ ข้ า ข่ า ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส า ธ า ร ณ สุ ข พ.ศ.2535 ภ า ย ใ ต้ อำ น า จ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล ค ล อ ง ห า ด

ที่ ร ะ บุ ว่ า ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ เ รี ย บ ร้ อ ย ทั้ ง นี้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ห า ส า ร ป น เ ปื้ อ น ใ น อ า ห า ร (ต า ม ช นิ ด อ า ห า ร) ไ ด้ แ ก่ ส า ร กั น ร า ไ ม่ พ บ ส า ร ป น เ ปื้ อ น แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด แ ล ะ ไ ด้ ใ ห้ คำ แ น ะ นำ เ บื้ อ ง ต้ น ใ น เ รื่ อ ง สุ ข อ น า มั ย ข อ ง ส ถ า น ที่ แ ล ะ ข อ ง บุ ค ค ล ที่ เ ข้ า ไ ป ทำ แล ะ ไ ด้ ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ทำ ขั้ น ต อ น ก า ร ผ ลิ ต อ า ห า ร ห มั ก ด อ ง ส่ ง ใ ห้ เ ท ศ บ า ล เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น พื้ น ที่ กำ กั บ ติ ด ต า ม ต่ อ ไ ป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ siamweek.com

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ