ชมพู่ อารยา

ชมพู่ อารยา

ช ม พู่   อ า ร ย า โ ด น ขุ ด ด ร า ม่ า ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ใ น ร า ย ก า ร 3 แ ซ่ บ เ มื่ อ ปี 2558 จ า ก บ ริ บ ท ค ว า ม โ ร แ ม น ติ ก ก ล า ย เ ป็ น ก า ร ตั้ ง คำ ถ า  ม เ มื่ อ พ่ อ ช ม พู่ ผ่ า ตั ด แ ล ะ ต้ อ ง ใ ช้ เ ลื อ ด เ ย อ ะ แล ะ น็ อ ต ไ ด้ ใ ห้ ค น ทั้ ง โ ร ง ง า น เ จ า ะ เ ลื อ ด เ พื่ อ ห า เ ลื อ ด ใ ห้ คุ ณ พ่ อ ช ม พู่ จ น มี ค น ตั้ ง คำ ถ า ม ทำ แ บ บ นี้ ผิ ด ห ลั ก ห รื อ ไ ม่ -  พู ด เ ล่ น ใ ห ญ่ ห รื อ บั ง คั บ เ จ า ะ จ ริ ง ๆ

ช่ ว ง นี้ ดู เ ห มื อ น ช ม พู่   อ า ร ย า จ ะ เ จ อ ด ร า ม่ าคุ ก ก รุ่ น แ บ บ ต้ า น ไ ม่ อ ยู่  แม่ เ จ้ า ตั ว จ ะ อ ยู่ เ ฉ ย ๆ เ ป็ น ส่ ว น ม า ก ตั้ ง แ ต่ เ รื่ อ ง ที่ ช ม พู่ ย ก ทั้ ง ค ร อ บ ค รั ว ไ ป เ ที่ ย ว ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  แ ต่ ก่ อ น ห น้ า นี้ ช ม พู่ ฉี ด วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค จ น ค น ตั้ ง คำ ถ า ม ว่ า ช ม พู่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ไ ด้ ยั ง ไ ง เ พ ร า ะ ท า ง ส วิ ต ฯ ยั ง ไ ม่ ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง วั ค ซี น ตั ว นี้ 

แ ล ะ ล่ า สุ ด ก็ เ กิ ด ด ร า ม่ า ต า ม ม า เ มื่ อ มี ค น ไ ป ขุ ด ค ลิ ป เ ก่ า ข อ ง ช ม พู่   อ า ร ย า   แ ล ะ  น็ อ ต  วิ ศ รุ ต ตั้ ง แ ต่ ปี  2 5 5 8   ใ น ร า ย ก า ร 3   แ ซ่ บ  ที่ทั้ ง น็ อ ต แ ล ะ ช ม พู่ ไ ด้ อ อ ก ม า พู ด ถึ ง ส มั ย ที่ น็ อ ต จี บ ช ม พู่  ว่ า มี ช่ ว ง ห นึ่ ง ที่ คุ ณ พ่ อ ข อ ง ช ม พู่ ผ่ า ตั ด  แ ล ะ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ เ ลื อ ด เ ย อ ะ แ ล ะ เ รื่ อ ง นี้ ก็ เ ป็ น ข่ า ว ดั ง น็ อ ต ก็ เ ล ย โ ท ร.  ห า ห ว า น เ จี๊ ย บ  ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว ข อ ง ช ม พู่ เ พื่ อ ส อ บ ถ า ม เ รื่ อ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น   แ ล ะ น็ อ ต ใ ห้ ค น ทั้ ง โ ร ง ง า น เ จ า ะ เ ลื อ ด เ พื่ อ ห า เ ลื อ ด ใ ห้ คุ ณ พ่ อ ข อ ง ช ม แต่ ช ม พู่ ก็ ยั ง ไ ม่ ใ จ อ่ อ น ไ ม่ รั บ โ ท ร ศั พ ท์  แล ะ ยั ง ส ว ย  ๆ  เ ริ่ ด  ๆ เ ชิ ด   ๆ ต่ อ ไ ป

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ได้ทำให้เกิดข้อกังขาว่า คำพูดที่ว่า เจาะเลือดทั้งโรงงาน เป็นเรื่องจริงหรือแค่พูดยกตัวอย่างเล่นใหญ่เท่านั้น และการกระทำครั้งนี้ เป็นการบังคับเจาะเลือด หรือขอความร่วมมือ และถ้ามีการพยายามขอความร่วมมือจริง ๆ จะมีพนักงานคนไหนกล้าปฏิเสธบ้างไหม ในเมื่อนายใหญ่ของโรงงานขอมาแบบนั้น เหมือนเลือดในตัวของเรา ต้องไปพลีให้คนอื่น

ใ น ข ณ ะ ที่ อี ก ฝั่ ง ก็ บ อ ก ว่ า   เรื่ อ ง นี้ ค ง ไ ม่ ใ ช่ ก า ร   บั ง คั บ เ จ า ะ เ ลื อ ด  เ พื่ อ เ อ า เ ลื อ ด พ นั ก ง า น แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด แ ต่ อ า จ จ ะ เ ป็ น ก า ร ช่ ว ย ป ร ะ ก า ศ เ พิ่ ม เ ติ ม เ ท่ า นั้ น ว่ า มี ค น ต้ อ ง ก า ร เ ลื อ ด  มี ใ ค ร ส น ใ จ ที่ จ ะ บ ริ จ า ค เ ลื อ ด ไ ห ม  แ ต่ คำ พู ด ที่ น็ อ ต พู ด ก็ น่ า จ ะ แ ค่ เ ว่ อ ร์ เ กิ น ไ ป ห รื อ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ที่ อ า จ จ ะ มี สิ น น้ำ ใ จ ต อ บ แ ท น  ใ ห้ ค น ที่ บ ริ จ า ค เ ลื อ ด   ทั้ ง นี้ มี ค น บ อ ก ว่ า เ รื่ อ ง นี้ ไ ม่ โ ร แ ม น ติ ก ซ้ำ เ ป็ น ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ผิ ด ห ลั ก จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์   ห รื อ ห า ก เ ป็ น ก า ร เ ส น อ เ งิ น ใ ห้ ก็ เ ข้ า ข่ า ย ค้ า เ ลื อ ด อี ก

ซึ่งก็จะผิดกฎหมายตามมา อีกทั้งมีคนประเมินเคสของชมพู่ อารยา เข้ากับเคสที่คนทั่วไป หาเลือด ซึ่งพบว่า พอเป็นคนดังต้องการเลือดแล้ว แม้จะไม่มีก็ไปสรรหาวิธีมาจนได้ ในขณะที่คนธรรมดาทั่วไปถ้าต้องการเลือดแล้ว ก็ได้แต่ประกาศตามสังคมออนไลน์ และไหว้วานให้เพจดัง ๆ ช่วยโปรโมต ซึ่งส่วนใหญ่จะเงียบกริบทั้งนั้น การเข้าถึงสิทธิที่จะมีชีวิตรอดก็แตกต่างกันสุดขั้ว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ