เปิดวิธี แท็กซี่ วินจยย.ฯลฯ ลงทะเบียน เราชนะ ในฐานะ ร้านค้า

เปิดวิธี แท็กซี่ วินจยย.ฯลฯ ลงทะเบียน เราชนะ ในฐานะ ร้านค้า

รัฐบาล เปิดโครงการ เราชนะ ซึ่งจะแจกเงินคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดโครงการ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท/คน

โดยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ในฐานะร้านค้าได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย วินจักรยานยนต์(วินจยย.) รถตู้ แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว เป็นต้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนในฐานะร้านค้า

1.วินจยย. รถตู้ แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว ฯลฯ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ถุงเงิน เพื่อรับชำระค่าบริการ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

3.กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ถุงเงิน ได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีธนาคารผูกกับแอพพลิเคชัน ถุงเงิน แล้วจึงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ

4.กรณีที่มีแอพพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนในโครงการ เราชนะ ได้ทันที

5.ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภท (ยกเว้นสายการบิน) ที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ"ในฐานะร้านค้า จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

5.1กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว

1 ให้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และประเภทการขนส่งที่ให้บริการ

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานะการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ"

ดังนั้น ในขั้นตอนการลงทะเบียน การเลือกประเภทการขนส่งจึงต้องถูกต้องกับประเภทใบอนุญาตขับรถที่ได้รับด้วย เช่น ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น

5.2 กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้) รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟ จะดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย

6.ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ "เราชนะ" แล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์จากธนาคารกรุงไทย สำหรับติดที่ตัวรถเพื่อแสดงสถานะการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ